วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

LOY ACADEMY

คณิตศาสตร์มัธยมปลาย


คณิตศาสตร์ ม. 5.1 สายวิทย์

สถิติเบื้องต้น ลำดับอนุกรม และจำนวนเชิงซ้อน

ดูรายละเอียด
คณิตศาสตร์ ม. 5.2 สายวิทย์

ทฤษฎีกราฟ การเรียงสับเปลี่ยนจัดหมู่ ความน่าจะเป็น การพนัน

ดูรายละเอียด
คณิตศาสตร์ ม. 6.1 สายวิทย์

ค่ากลางทางสถิติ ความเบี่ยงเบน การแจกแจง และความสัมพันธ์ของข้อมูล

ดูรายละเอียด

ลอย ชุนพงษ์ทอง

สำนักพระราชวัง : ที่ปรึกษาการดาราคณิตศาสตร์
ราชบัณฑิตยสภา : ผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการ
ประธาน Peer Review : Engineering Journal ระดับโลก

คลิกดูโปรไฟล์ทั้งหมด บรรยายที่ประชุมใหญ่ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตสภา

ผลงานผู้สอน


01. AGALIGO โปรเจค AGALIGO สำหรับงานชิ้นนี้เป็นการออกแบบของ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ร่วมกันกับคณาจารย์ภายในคณะสร้างขึ้น โดยพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 จะปรากฏขึ้นในเวลา 15.52 น. ของทุกวัน ซึ่งเป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
02. นาฬิกาแดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โปรเจค นาฬิกาแดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก นาฬิกาแดดแบบปรับแก้ในตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีจุดเด่นคือ สามารถดูเวลาได้เหมือนนาฬิกาสมัยใหม่ ซึ่ง ต่างจากนาฬิกาแดดปกติทั่วไปที่ต้องใช้การปรับแก้ 2 ตัวที่ได้สร้างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง