วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562

LOY ACADEMY

คณิตศาสตร์มัธยมปลาย


คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 1 สายวิทย์

สถิติเบื้องต้น ลำดับอนุกรม และจำนวนเชิงซ้อน

ดูรายละเอียด
คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 2 สายวิทย์

ทฤษฎีกราฟ การเรียงสับเปลี่ยนจัดหมู่ ความน่าจะเป็น

ดูรายละเอียด
คณิตศาสตร์ ม. 6 เทอม 1 สายวิทย์

ค่ากลางทางสถิติ ความเบี่ยงเบน การแจกแจง และความสัมพันธ์ของข้อมูล

ดูรายละเอียด

ลอย ชุนพงษ์ทอง

สำนักพระราชวัง : ที่ปรึกษาดาราคณิตศาสตร์
ราชบัณฑิตยสภา : ผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการ
ประธาน Peer Review : Engineering Journal ระดับโลก

คลิกดูโปรไฟล์ทั้งหมด บรรยายที่ประชุมใหญ่ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตสภา

ผลงานผู้สอน


01. AGALIGO โปรเจค AGALIGO สำหรับงานชิ้นนี้เป็นการออกแบบของ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ร่วมกันกับคณาจารย์ภายในคณะสร้างขึ้น โดยพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 จะปรากฏขึ้นในเวลา 15.52 น. ของทุกวัน ซึ่งเป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
02. นาฬิกาแดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โปรเจค นาฬิกาแดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก นาฬิกาแดดแบบปรับแก้ในตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีจุดเด่นคือ สามารถดูเวลาได้เหมือนนาฬิกาสมัยใหม่ ซึ่ง ต่างจากนาฬิกาแดดปกติทั่วไปที่ต้องใช้การปรับแก้ 2 ตัวที่ได้สร้างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง