วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561

LOY ACADEMY

คณิตศาสตร์ ม. 6 เทอม 1 สายวิทย์

ค่ากลางทางสถิติ ความเบี่ยงเบน การแจกแจง และความสัมพันธ์ของข้อมูล

ลอย ชุนพงษ์ทอง

ประวัติ

สำนักพระราชวัง : ที่ปรึกษาดาราคณิตศาสตร์
ราชบัณฑิตยสภา : ผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการ
ประธาน Peer Review ของ engineering journal ระดับโลก

สถิติ ค่าทางสถิติ

สถิติ การกระจายข้อมูล

Description :

  • สถิติ ค่ากลาง การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวัดค่ากลาง ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้ว มัธยฐาน ฐานนิยม
  • พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่
  • การแจกแจงปกติ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ และการกระจายข้อมูล  คะแนนมาตรฐาน และเส้นโค้งปกติ
  • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล แผนภาพการกระจาย การประมาณค่าของค่าคงตัวโดยใช้กำลังสองน้อยสุด การวัดตำแหน่งของข้อมูล เปอร์เซนต์ไทล์  และฟังก์ชันผกผันเปอร์เซนต์ไทล์
อ่านต่อ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ

คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 1 สายวิทย์

สถิติเบื้องต้น ลำดับอนุกรม และจำนวนเชิงซ้อน

ราคา 5,000
คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 2 สายวิทย์

ทฤษฎีกราฟ การเรียงสับเปลี่ยนจัดหมู่ ความน่าจะเป็น

ราคา 5,000
คณิตศาสตร์ ม. 6 เทอม 1 สายวิทย์

ค่ากลางทางสถิติ ความเบี่ยงเบน การแจกแจง และความสัมพันธ์ของข้อมูล

ราคา 5,000