วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561

LOY ACADEMY

คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 2 สายวิทย์

ทฤษฎีกราฟ การเรียงสับเปลี่ยนจัดหมู่ ความน่าจะเป็น

ลอย ชุนพงษ์ทอง

ประวัติ

สำนักพระราชวัง : ที่ปรึกษาดาราคณิตศาสตร์
ราชบัณฑิตยสภา : ผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการ
ประธาน Peer Review ของ engineering journal ระดับโลก

การเรียงจัดสับเปลี่ยน และการจัดหมู่

ความน่าจะเป็น

Description :

  • ทฤษฎีกราฟ ได้แก่ ดีกรีของจุดยอด แนวเดิน กราฟออยเลอร์ การประยุกต์ของกราฟ
  • การเรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ ได้แก่ การนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม
  • ความน่าจะเป็น การหาสมาชิกในเหตุการณ์ การหาสมาชิกในปริภูมิตัวอย่าง เทคนิคการหาความน่าจะเป็น การกระจายข้อมูลแบบ binomial expansion
อ่านต่อ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ

คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 1 สายวิทย์

สถิติเบื้องต้น ลำดับอนุกรม และจำนวนเชิงซ้อน

ราคา 5,000
คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 2 สายวิทย์

ทฤษฎีกราฟ การเรียงสับเปลี่ยนจัดหมู่ ความน่าจะเป็น

ราคา 5,000
คณิตศาสตร์ ม. 6 เทอม 1 สายวิทย์

ค่ากลางทางสถิติ ความเบี่ยงเบน การแจกแจง และความสัมพันธ์ของข้อมูล

ราคา 5,000