วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562

LOY ACADEMY

คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 1 สายวิทย์

สถิติเบื้องต้น ลำดับอนุกรม และจำนวนเชิงซ้อน

ลอย ชุนพงษ์ทอง

ประวัติ

สำนักพระราชวัง : ที่ปรึกษาดาราคณิตศาสตร์
ราชบัณฑิตยสภา : ผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการ
ประธาน Peer Review ของ engineering journal ระดับโลก

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

จำนวนเชิงซ้อน

ชื่อบทเรียน 7

Description :

เนื่องจากเนื้อหาของ ม. 5 เทอม 1 นี้ ค่อนข้างน้อยและง่าย ขณะที่ภาคถัดไปเนื้อหาเยอะและยาก ผมจึงย้ายจำนวนเชิงซ้อนมาไว้ที่ภาคนี้ครับ

  • สถิติและข้อมูล ได้แก่ ปัญหาที่ต้องใช้สถิติ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  ปัญหาการใช้ข้อมูล
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การแจกแจงความถี่แบบสะสมและแบบสัมพัทธ์ การใช้กราฟฮิสโทแกรม แผนภาพต้นใบ การวัดตำแหน่งของข้อมูล เปอร์เซนไทล์ การวัดค่ากลาง ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้ว มัธยฐาน ฐานนิยม พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ และการกระจายข้อมูล
  • การสำรวจความคิดเห็น ขอบเขตของตัวอย่างสุ่ม และการเลือกตัวอย่างสุ่ม การประมวลความคิดเห็น การนำผลการสำรวจไปใช้ประโยชน์
  • ลำดับและอนุกรม การหาพจน์ของลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต
  • จำนวนเชิงซ้อน ได้แก่ การสร้างจำนวนเชิงซ้อน  สมบัติเชิงพีชคณิต  รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน  ในรูปเชิงขั้ว รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน สมการพหุนาม
อ่านต่อ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ

คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 1 สายวิทย์

สถิติเบื้องต้น ลำดับอนุกรม และจำนวนเชิงซ้อน

ราคา 5,000
คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 2 สายวิทย์

ทฤษฎีกราฟ การเรียงสับเปลี่ยนจัดหมู่ ความน่าจะเป็น

ราคา 5,000
คณิตศาสตร์ ม. 6 เทอม 1 สายวิทย์

ค่ากลางทางสถิติ ความเบี่ยงเบน การแจกแจง และความสัมพันธ์ของข้อมูล

ราคา 5,000