วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562

LOY ACADEMY

คอร์สเรียนทั้งหมด (3 คอร์ส)

คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 1 สายวิทย์

สถิติเบื้องต้น ลำดับอนุกรม และจำนวนเชิงซ้อน

ราคา 5,000 บาท
คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 2 สายวิทย์

ทฤษฎีกราฟ การเรียงสับเปลี่ยนจัดหมู่ ความน่าจะเป็น

ราคา 5,000 บาท
คณิตศาสตร์ ม. 6 เทอม 1 สายวิทย์

ค่ากลางทางสถิติ ความเบี่ยงเบน การแจกแจง และความสัมพันธ์ของข้อมูล

ราคา 5,000 บาท